Wil je mijn voorwaarden direct downloaden?

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Maaike van den Bosch. Geldig vanaf 01-01-2023

Definities

Als ik in deze voorwaarden ’je’, ‘jij’ of ‘jouw’ gebruik, bedoel ik jou als opdrachtgever. 

Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik het bedrijf van Maaike van den Bosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88730190.

Over deze voorwaarden

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte die ik je heb gestuurd, voor de overeenkomst die we met elkaar sluiten en voor alle opdrachten die ik voor je uitvoer. Als je met mijn offerte akkoord gaat, ga je er ook mee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

2. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is?

Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Samen overleggen we dan over een nieuwe afspraak, die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

3. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?

In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we hier samen over en leggen we de nieuwe afspraken vast. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

4. Wat als u of ik andere afspraken wil maken of andere voorwaarden wil gebruiken?

Ik kan in mijn offerte afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dat geval zijn die bepalingen niet meer van toepassing en geldt wat in mijn offerte staat. Wil je zelf afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden of mijn offerte? Dan zijn die afspraken pas geldig als ik ze per mail of post heb bevestigd. Jouw inkoopvoorwaarden wijs ik expliciet af. Als ik wel op basis van jouw inkoopvoorwaarden wil werken, zal ik dit altijd schriftelijk bevestigen.

Over het offertetraject

5. Hoe kom ik tot een offerte?

Voordat ik je een offerte stuur, bied ik je eerst een oriënterend gesprek aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op basis van dit gesprek en van jouw briefing stuur ik je een offerte.

Als het eerste gesprek verdergaat dan een kennismaking en een bespreking van jouw wensen, kan ik hiervoor kosten in rekening brengen. Dit kan ik bijvoorbeeld doen als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en we al direct ingaan op mogelijke oplossingen. Stel je prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen of adviezen, dan maak ik dat graag voor je. Hiervoor reken ik mijn uurtarief.

6. Wanneer hebben we een overeenkomst?

Er is sprake van een overeenkomst als je mij een schriftelijk akkoord geeft op de offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan per post of mail.

Heb je mij dit schriftelijke akkoord niet gegeven, maar werk je al wel mee aan de uitvoering van de opdracht of stem je ermee in dat ik met mijn werkzaamheden start? Of doe je al een aanbetaling? Dan geef je daarmee jouw akkoord en is de overeenkomst hierdoor tot stand gekomen.

Over de uitvoering van de opdracht

7. Wat kun je van mij verwachten tijdens de opdracht?

Ik doe mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. En om ervoor te zorgen dat mijn werk voldoet aan de eisen die je aan een professionele tekstschrijver mag stellen. Daar zorg ik onder andere voor door lid te zijn van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Als we voor de opdracht een planning hebben afgesproken, dan is deze indicatief. Ik streef er altijd naar om me daaraan te houden. Of dat lukt, is mede afhankelijk van hoe snel je de afgesproken informatie aanlevert en een terugkoppeling geeft op mijn concepten.

8. Hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie?

Geef je tijdens de opdracht vertrouwelijke informatie aan mij, dan behandel ik die ook vertrouwelijk. Ik vraag je daarom om duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

Ik deel de vertrouwelijke informatie die ik van jou krijg, alleen met anderen als:

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • ik volgens de wet verplicht ben de informatie te delen;
 • de informatie al publiekelijk bekend is.

Dit geldt ook voor de (concept)teksten die ik schrijf, als je hebt aangegeven dat daar vertrouwelijke informatie in staat. Ik laat deze niet aan anderen lezen, behalve als dit medewerkers zijn van mijn eigen bedrijf.

9. Hoe werken we prettig samen?

Ik vind het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, hoor ik dit graag zo snel mogelijk van je. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat ik je een concept voorleg ter goedkeuring. Ik vraag je dan om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen een terugkoppeling te geven op dit concept. Doe je dit later? Dan kan het zijn dat ik mij weer moet inlezen. Als dit meerwerk oplevert, breng ik hiervoor extra uren in rekening.

Geef je na 30 werkdagen geen terugkoppeling op mijn concept, ook al heb ik je daaraan herinnerd? Dan geldt de opdracht als geleverd. Ik breng je in dat geval de uren in rekening die ik tot dan toe heb gemaakt. Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan breng ik die vaste prijs in rekening.

Over tussentijdse wijzigingen

10. Wat doen we als de opdracht tussentijds wijzigt?

Mijn offerte is gebaseerd op de informatie die je tijdens de briefing hebt gegeven. Heb je bepaalde informatie tijdens de briefing niet vermeld of blijkt tijdens de opdracht dat jouw wensen toch anders zijn? Dan neem ik contact met je op om dit te bespreken. Het kan zijn dat de opdracht hierdoor zodanig gewijzigd is dat er een andere prijs tegenover staat. In dat geval maak ik een nieuwe offerte en ga ik pas aan de slag na jouw akkoord.

Wil je zelf de opdracht tussentijds wijzigen of uitbreiden? Ook dan maak ik na overleg een nieuwe offerte en ga ik na jouw akkoord aan de slag.

11. Kun jij of kan ik de opdracht tussentijds beëindigen?

Je kunt de opdracht tussentijds beëindigen. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Voor opdrachten die korter duren dan 3 maanden, geldt geen opzegtermijn.
 • Heb ik op het moment dat je de opdracht beëindigt, al een deel van de tekst geschreven of geredigeerd, maar is deze tekst niet af? Dan ben ik niet verplicht om deze tekst te leveren.
 • Je betaalt mij alle uren die ik tot de beëindiging van de opdracht heb gemaakt.
 • Doordat ik voor de opdracht uren heb gereserveerd die nu plotseling wegvallen, is er sprake van gederfde inkomsten. Ter compensatie hiervan kan ik je vragen om mij een schadevergoeding te betalen van 30% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Je bent verplicht om die vergoeding te betalen.
 • Als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden, geldt een opzegtermijn van 14 dagen. In dat geval hoeft je geen schadevergoeding te betalen voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Wel betaal je de uren die ik tot het moment van beëindiging heb gemaakt.

Ikzelf kan de opdracht alleen tussentijds beëindigen als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden. In dat geval geldt voor mij een opzegtermijn van 14 dagen. Je betaalt mij dan de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Ik lever je alle teksten die ik tot dan toe heb geschreven, ook al zijn die nog niet af.

12. Kun jij de opdracht intrekken of uitstellen?

Als ik met jou een overeenkomst aanga, reserveer ik tijd om de opdracht uit te voeren. Stel jij de opdracht vervolgens uit of trekt je hem in? En doe je dat binnen 5 werkdagen voordat ik aan de opdracht zou beginnen? Dan kan ik die uren niet zo snel weer met een andere opdracht invullen. Daarom levert de intrekking of het uitstel mij financieel nadeel op. Om dat nadeel te beperken, spreken we af dat je de opdracht wel mag intrekken of uitstellen, maar dat ik je ter compensatie van de gederfde inkomsten een schadevergoeding kan vragen. Die schadevergoeding bedraagt 30% van het geoffreerde bedrag. Als ik jou om deze schadevergoeding vraag, bent je verplicht om die te betalen.

Over afronding van de opdracht

13. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Als tekstschrijver ben ik verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor inhoudelijke onvolkomenheden of onjuistheden in de tekst? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Laat je de tekst vormgeven en/of drukken of printen, dan moet je deze daarna zelf controleren op fouten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een drukproef vragen. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor fouten in de tekst die bij een controle ontdekt hadden kunnen worden? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

14. Wat gebeurt er als ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren?

Het kan gebeuren dat ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren of mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren door omstandigheden buiten mijn invloed. Bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met jou op om samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kan ik een collega inzetten of alvast een deel van de tekst leveren.

Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat ik de werkzaamheden uitstel, maar wel de verplichting houd om ze later uit te voeren. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kun jij of kan ik de overeenkomst beëindigen (ontbinden). Dat doen we met een schriftelijke verklaring. In dat geval betaal je de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Dit hoeft niet als ik nog niets heb opgeleverd of als de tekst die ik oplever niet zelfstandig gebruikt kan worden.

15. Tot wanneer kun je klagen als je ontevreden bent?

Als ik de definitieve tekst heb opgeleverd, hoor ik graag wat je ervan vindt. Ben je niet tevreden over het resultaat, dan vraag ik je om dit uiterlijk binnen 20 werkdagen te laten weten (te klagen). We zoeken dan samen naar een oplossing. Hoor ik binnen 20 werkdagen niets van je, dan betekent dat dat je de tekst hebt geaccepteerd en dat deze geldt als opgeleverd. Je bent dan verplicht om de factuur te betalen.

Over de prijs en de betaling

16. Wat is inbegrepen in de prijs en wanneer is er sprake van meerwerk?

In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van de uren. In het laatste geval kan het aantal uren dat ik daadwerkelijk in rekening breng, afwijken van de prijs in de offerte. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opdracht in de praktijk groter blijkt te zijn dan verwacht. Als het om een substantiële overschrijding van de uren gaat, meld ik dat tijdig aan jou, zodat we eventueel een alternatieve oplossing kunnen zoeken.

Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan geldt die alleen voor de werkzaamheden die ik in mijn offerte of opdrachtbevestiging heb beschreven. Vraag je me om werkzaamheden uit te voeren die niet binnen de prijs vallen, dan laat ik jou tijdig weten dat ik hiervoor extra kosten reken. Desgewenst kan ik daarvoor een aanvullende offerte maken.

Standaard is altijd een concepttekst en een herzieningsronde in de prijs inbegrepen. Blijken er meerdere herzieningsrondes nodig te zijn, dan breng ik die apart in rekening op basis van het genoemde uurtarief.

17. Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken we het volgende af:

 • De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen.
 • Ook als je de tekst niet gebruikt, betaal je de factuur.
 • Bij grote opdrachten kunnen we afspreken dat ik je een voorschotfactuur stuur. In dat geval heb ik het recht om te wachten met de uitvoering van de opdracht, totdat je het voorschot betaald hebt. Mocht ik daardoor de planning niet halen, dan is dat niet aan mij toe te rekenen.
 • Als je niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kan ik wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen:
 • over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40);
 • over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag;
 • over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag;
 • over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag.

De incassokosten kunnen maximaal € 6.775 bedragen.

Over mogelijke conflicten en aansprakelijkheid

18. Wat doen we als we een conflict hebben?

Als we onverhoopt een conflict hebben, heeft het altijd mijn voorkeur om dit onderling op te lossen. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

19. Wat moet je doen als je mij aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Het kan zijn dat je mij aansprakelijk wilt stellen voor schade. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die je heeft geleden doordat ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet ben nagekomen. Maar het kan ook schade zijn die op een ander manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Mocht je mij voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende regels:

 • Om mij aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet je mij een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet je met voldoende argumenten beschrijven waarvoor je mij aansprakelijk stelt. Ook moet je mij een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.

 

 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.

 

 • Als ik voor aansprakelijkheid verzekerd ben, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

 

 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluit ik expliciet uit.

 

 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade opzettelijk heb veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.

Over het intellectueel eigendom

20. Wat mag je met mijn teksten doen?

Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. Als ik een tekst redigeer of herschrijf, bezit jij deze rechten.

Behalve als we dit expliciet anders zijn overeengekomen, draag ik de intellectuele-eigendomsrechten niet aan jou over. Wel geef ik je het recht (de licentie) om de tekst te gebruiken voor het doel en het medium die ik in mijn offerte of opdrachtovereenkomst heb gespecificeerd. Ik geef je deze licentie zodra je de volledige factuur hebt betaald. De licentie is exclusief: alleen jij mag deze tekst voor het genoemde doel en medium gebruiken.

Wil je de tekst (nu of later) ruimer gebruiken dan voor het gespecificeerde doel en medium, dan neem je contact met mij op. Dan overleggen we over de voorwaarden voor dit gebruik. Eventueel kan ik jou voor dit extra gebruik een vergoeding vragen.

Gebruik je de tekst zonder mijn toestemming voor een ander doel of medium dan waarvoor de licentie geldt? Dan kan ik je een schadevergoeding vragen van maximaal het bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

21. Moet je mijn naam vermelden?

Je bent niet verplicht om mijn naam bij de tekst te vermelden, behalve als ik dit expliciet in de offerte heb opgeschreven. In het laatste geval moet je mijn naam wel vermelden. Dit kan ook een pseudoniem zijn.

22. Hoe regelen we een overdracht van de auteursrechten?

Bij bepaalde opdrachten kan ik ervoor kiezen om de auteursrechten aan jou over te dragen. In dat geval regelen we die overdracht met een schriftelijke overeenkomst (akte van overdracht). Ik kan een vergoeding voor deze overdracht vragen, die u verplicht bent te betalen.

23. Wat kan ik doen als je de tekst sterk wijzigt?

Heb je de tekst ingrijpend gewijzigd en kan ik hierdoor niet meer achter de tekst staan? Dan kan ik van je vragen om in geen geval mijn naam bij de tekst te vermelden. Daarnaast heb ik het recht om het gebruik van de tekst te verbieden op grond van mijn persoonlijkheidsrechten. Je blijft dan wel verplicht om mijn factuur te betalen.

Kom ik er pas na de publicatie achter dat je de tekst zodanig hebt gewijzigd dat ik er niet meer achter kan staan? Dan kan ik je vragen om de publicatie ongedaan te maken, als deze bijvoorbeeld online gepubliceerd is. Kan deze publicatie niet meer ongedaan gemaakt worden? Dan kan ik je een schadevergoeding vragen van maximaal het totale bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

Tot slot

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust telefonisch (06-52524872) of per e-mail (contact@maaikevandenbosch.nl) contact met mij op.

Bedrijfsgegevens:

Hollywoodlaan 202
1325 KB
Almere

KVK: 88730190

BTW: NL004645909B03

Ik zie uit naar een prettige samenwerking!

Scroll naar boven